Budżetowanie zadaniowe


 1. Zakres i zasady zaliczenia przedmiotu; istota i zasady budżetowania zadaniowego.
 2. Kopernikański przewrót w sektorze publicznym, czyli „Rządzić inaczej” wg. D Osborne’a i T. Gaeblera.
 3. Teoretyczne założenia Nowego Zarządzania Publicznego i koncepcji współrządzenia.
 4. Partnerstwo publiczno-prywatne jako alternatywny do budżetu zadaniowego przykład instrumentu podnoszenia efektywności i skuteczności w sektorze publicznym.
 5. Budżet zadaniowy w świetle doświadczeń francuskich.
 6. Budżet zadaniowy w świetle doświadczeń krajów anglosaskich.
 7. Budżet zadaniowy w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.
 8. System planowania (programowania) zadaniowego w Polsce.
 9. Kluczowe elementy budżetu zadaniowego: klasyfikacja zadaniowa, część sprawnościowa.
 10. Horyzont czasowy budżetu zadaniowego. Budżet zadaniowy narzędziem kontroli zarządczej.
 11. Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego.
 12. Budżet rezultatów w jednostkach samorządu terytorialnego.
 13. Informacja w budżecie zadaniowym.
 14. Zasady konstruowania mierników, analiza poprawnych i niepoprawnych przykładów mierników.
 15. Bariery w uczeniu się budżetu zadaniowego przez administrację publiczną.